CTTĐ N&G_HIỆP HỘI HANSIBA KÝ KẾT VỚI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ 25/11/2025
Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji
 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
Sien I&D
Vesta
 Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Hiệp hội Doanh nghiệp ngành Công nghiệp Hỗ trợ Hà Nội